Kurser

Jag utformar kursen utefter behovet av deltagare samt hur många tillfällen den ska vara. Det som är grundläggande är att jag lär ut vad stress är och genom teori varvat med olika övningar kommer deltagarna att förstå hur de kan göra för att minska sin stress. Vad är då arbetsrelaterad stress?

Här nedan kommer en text som förklarar lite närmare.

Exempel på signaler på hög arbetsbelastning och stress är:
• övertidsarbete, att man tar med arbete hem eller hoppar över raster eller luncher
• hög arbetsintensitet under långa perioder
• upplevelse av otillräcklighet
• bristande motivation, nedstämdhet
• psykosomatiska symptom: värk, sömnbesvär, mag-tarmbesvär
• låg kvalitet på eller sen leverans av arbetsresultat
• sjukskrivningar, sjuknärvaro
• hög personalomsättning                                                                                                                 samarbetssvårigheter, kränkande särbehandling
• olyckstillbud.

Två av de främsta riskerna för att arbetsrelaterad stress ska uppkomma är hög arbetsbelastning och problem som rör det sociala samspelet på arbetsplatsen. Några andra vanliga risker är skiftarbete, ensamarbete och brister i den fysiska miljön.

Till de grundläggande resurserna för att klara kraven i arbetet och för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa räknas
• tillräckliga kunskaper och erfarenheter för arbetsuppgifterna
• möjligheter till återhämtning
• stöd från omgivningen
• inflytande över sina arbetsförhållanden.

Definitioner av krav och resurser i arbetet
Krav är de aspekter av arbetet som kräver varaktiga fysiska eller psykiska ansträngningar.
Resurser är de aspekter av arbetet som tjänar till att uppnå målen för arbetet eller minska kraven i arbetet.

Balansen mellan krav och resurser kan illustreras med hjälp av en våg. Om kraven ökar fylls den vänstra vågskålen på och då behöver man tänka på att också tillföra resurser i den högra vågskålen för att vågen ska kunna väga jämnt.

Exempel på förhållanden som kan ge upphov till stress:

Krav
• Oklara förväntningar på arbetsinsatser
• Påfrestningar som genereras av hot och våldsrisker
• Krävande kontakter med klienter, kunder, anhöriga med flera
• Krav som genereras av svåranvända IT-system
• Stor arbetsmängd

Bristande resurser
• Avsaknad av stöd från chefer
• Avsaknad av stöd från kollegor
• Otillräckliga kunskaper
• Otillräckligt med tid, personal eller tekniska hjälpmedel
• Oklara befogenheter

Alla arbetstagare på en arbetsplats utsätts normalt inte för samma stressrelaterade förhållanden. Riskförhållandena kan skilja sig åt mellan yrken, arbetsgrupper och funktioner. Det gäller att väga in sådana skillnader vid sammanställningen av under-sökningens resultat, för att på så vis underlätta att identifiera gemensamma orsaker till stressen och utforma lämpliga åtgärder.

Källa : Arbetsmiljöverket